Folkets minnen
Traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964
Av Fredrik Skott
Under 1900-talets första hälft införlivades hundratusentals uppteckningar om folkets liv, leverne och minnen i de stora folklivs- och folkminnesarkiven runt om i landet. Insamlingen var nära förbunden med den framväxande hembygdsrörelsen samt pågående forskning vid landets högskolor och universitet. Från och med 1970-talet ändrade många forskare inställning till uppteckningsmaterialet. Idag uppfattas samlingarna ofta som uttryck för de äldre forskarnas egna ideologier och syn på det förflutna. Insamlingen framställs som ett konservativt, elitistiskt och idealiserande projekt med inriktning på den gamla svenska bondekulturen. I Folkets minnen undersöks kritiskt den nu rådande bilden av det äldre traditionsmaterialet. Hur har samlingarna en gång kommit till och vilka var egentligen "folket"? Målsättningen är att fördjupa förståelsen för traditionsarkivens material.