[Carina Ahlqvist, Annika Nordström och Fredrik Skott] 2021: Göteborgaren berättar. I: Lotta Vahle Westerhäll, Forskning om Göteborg 400 år. Stiftelsen Anna Ahrenberg och
Jubileumsforskningen 2021. S. 25-36. 
[Charlotte Hyltén-Cavallius, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Lena Wenner] 2021: Nya Göteborgare - liv, minnen, berättelser och språk. I: Lotta Vahle Westerhäll, Forskning om Göteborg 400 år. Stiftelsen Anna Ahrenberg och Jubileumsforskningen 2021. S. 68-72. 
Om boken: 
Redan på ett tidigt stadium uppmärksammade styrelsen för Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond att 2021 skulle Göteborg fira 400 år och det kom att påverka stiftelsens utdelningsverksamhet under hela 2010-talet. År 2012 beslöt styrelsen att fr o m hösten 2013 skulle en särskild satsning göras för att stimulera forskning med anknytning till Göteborg. Utgångspunkten var att utifrån olika forskningsdiscipliner analysera och beskriva staden och dess historia i mycket vid mening, med
tyngdpunkt på de senaste 100 åren.

Utan att göra avkall på vetenskaplig standard kännetecknas texterna av god populärvetenskap. De avser att väcka göteborgarnas intresse och få dem att känna engagemang för sin stad och miljö.Boken är tematiskt organiserad och rymmer kapitlen: Göteborgaren, Religiösa kulturarv, Rekreation och markpolitik, Stadsplaneringen, Konstmuseiarkitekturen, Pressen och filmen och Industrin, arbetsmarknaden och handeln. Ett kapitel om donatorn Anna Ahrenberg avslutar boken.

Back to Top