Birgit Falck-Kjällquist är docent i nordiska språk och var tidigare arkivchef vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Efter pensioneringen har samarbetet fortsatt. Birgits insatser inom ortnamnsforskningen är mycket betydelsefulla. Det är särskilt kustnamnen som fångar hennes intresse.

Boken innehåller arton artiklar som huvudsakligen behandlar namn eller enskilda ord ur ett nordiskt perspektiv och med det övergripande temat sjö och hav. Ett bidrag behandlar lagstiftning om personnamn, ett annat en av Jane Austens romankaraktär.
Köp eller ladda ned boken från Institutet för språk och folkminnen.
MARIA LÖFDAHL, FREDRIK SKOTT & LENA WENNER (RED.)
FRÅN SJÖ TILL HAV: NAMN- OCH ORDSTUDIER TILLÄGNADE BIRGIT FALCK-KJÄLLQUIST
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN, 2010
165 s., illustrerad
ISBN: 
9789172290716

Back to Top